صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بایگانی و مدارک پزشکی 
مسئول مدارک پزشکی و پذیرش
پست سازمانی :   مسئول آمار و مدارک پزشکی     سابقه کار5 سال
 
تلفن مستقیم :                                                 تلفن داخلی : 268 و 264

 

 

 


مسئول  بخش : خانم سکینه زارعی

موقعیت مکانی : طبقه همکف  بیمارستان روبروی بخش جراحی زنان
 
تعداد پرسنل جمعا 13نفر
 
نام بخش
تعداد
رسمی
پیمانی
قراردادی
طرحی
شرکتی
ساعتی
آمار
2
-
1
1  
 
-
-
پذیرش
4
1
-
3
-
-
-
بایگانی
3  
-
-
3
-
-
-
کد گذاری
4
1
1
1
1
   
 
تعداد واحد ها : 4 واحد کاری
 
پذیرش : پذیرش بیمار در واحد پذیرش بیمارستان که در اورژانس جدید بیمارستان مستقر می باشند ، به صورت سرپایی و اورژانس انجام می شود.
 
کد گذاری : تشخیص بیماری و اقدامات انجام شده برای بیمار کد گذاری می شود که این کد گذاری به صورت انلاین  انجام می باشد.
 
آمار : آمار به صورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه انجام می شود.
 
بایگانی : کار این واحد تنظیم و سازماندهی پرونده ها ثبت آنها در سیستم His  بیمارستانی  و پوشه و شماره گذاری وقراردادن آنها در فایل مربوطه می باشد.