نام بخش : اورژانس

مسئول بخش : خانم کریم آبادی   لیسانس پرستاری
تعداد تخت فعال : 26 تخت
تعداد پرسنل بخش : 16 نفر               6 نفر رسمی     2 نفر قراردادی    6نفر پیمانی     1 نفر طرحی     1 نفر شرکتی
                                      پرستار  9نفر             بهیار 7 نفر
تعداد پزشکان متخصص بخش : 32 نفر
متخصصین جراحی عمومی : آقای دکتر آریاپور ،خانم دکتر کفایی ، آقای دکتر پیرمرادی
متخصصین اورتوپد :  آقای دکتر فرزین نیا، آقای دکتر مرادی
متخصصین زنان : خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی , خانم دکتر نصیری
متخصصین گوش و حلق و بینی : آقای دکتر ابراهیم زاده
متخصصین اطفال : آقای دکتر شهبازی  ، آقای دکتر روشنکار ، آقای دکتر خلیلیان , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر صبور , خانم دکتر خانی
متخصصین داخلی :  آقای دکتر رحیمی ، خانم دکتر هروآبادی ,  آقای دکتر هادی زاده، خانم دکتر کامکار
متخصصین اعصاب و روان : خانم دکتر تات
متخصصین قلب : خانم دکتر عمادیان ،  آقای دکتر مهدوی, خانم دکتر درس خوان
متخصص چشم : آقای دکتر کمالی , خانم دکتر شیخ الاسلامی
متخصص اورولوژی : آقای دکتر مورخ
متخصص جراح مغز و اعصاب : 
متخصص نورولوژی : آقای دکتر اسماعیلی
متخصص عفونی : آقای دکتر صدیقی , خانم دکتر معلمی
تعداد خدمات 5 نفر
بیماران در بخش اورژانس پس از ویزیت توسط پزشک طب اورژانس و یا ویزیت متخصص به بخش های بستری بیمارستان ارجاع داده می شوند.