نام بخش :اطفال

مسئول بخش : خانم قاسمی لیسانس پرستاری     سابقه خدمت  :

تعداد پرسنل بخش 15 نفر

5 نفر رسمی       3 نفر قراردادی        4 نفر پیمانی     3 نفر طرحی

پرستار  6 نفر       بهیار 9 نفر         

تعدا پزشکان متخصص اطفال  7 نفر

 آقای دکتر شهبازی  ، آقای دکتر روشنکار ، آقای دکتر خلیلیان , خانم دکتر پیرایش ، خانم دکتر لزومی , خانم دکتر صبور , خانم دکتر خانی

خدمات بخش  4 نفر

تعداد تخت فعال   38 تخت

بیماران این بخش از بخش های اورژانس ،درمانگاه ،مطب ،تالاسمی، جراحی زنان و زنان پذیرش می شوند

بیماران بستری از مطب ،درمانگاه ،تالاسمی پس از تشکیل پرونده در پذیرش اورژانس از طریق سیستم پذیرش می شوند

بیماران بخش ها هم پس از هماهنگی لازم از طریق سیستم پذیرش می شوند./