صفحه اصلی > ارتباط با ما 

آدرس :هرمزگان میناب بلوار آل محمد             تلفن :24  - 07642214120              فاکس:07642214125  

Email:  Hospital.Minab@chmail.ir
www.abmh.hums.ac.ir