صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > آزمایشگاه 

نام واحد : آزمایشگاه

مسئول فنی : آقای دکتر قیصری

پاتولوژیست : خانم دکتر صفری زاده

مسئول  واحد: آقای قصمی

نوع فعالیت : انجام آزمایشات تشخیص طبی

تعداد پرسنل فنی : 10 نفر

تعداد منشی و نمونه گیر : 4 نفر

تعداد خدمات : 2 نفر

آزمایشات مورد نظر : بیوشیمی ، هماتولوژی ، سرولوژی ، میکروبیولوژی ، بانک خون ، تجزیه کامل ادرار ، آزمایش مدفوع و غیره


پذیرش و تلفن

پذیرش همه روزه

24 - 2214120 داخلی 202