صفحه اصلی > واحد های فنی و تخصصی > گروه آمار و فناوری اطلاعات  

مسول آمار و فناوری اطلاعات : آقای مهندس حسن مرشدی