صفحه اصلی > ریاست > ریاست 

نام :محمد                

نام خانوادگی : مورخ                 

سمت : سرپرست بیمارستان

رشته تحصیلی : دکترای پزشکی

مدرک تحصیلی : متخصص اورولوژی                 

سابقه کاری : سال

نوع استخدام : قراردادی