صفحه اصلي > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

واحد فناوری اطلاعات

مسئولین این واحد: آقای زیرک و آقای رئیسی و آقای احراری

ایمیل اکادمیک :   hospital.it@hums.ac.ir

ایمیل بیمارستان : hospital.minam@gmail.com

تلفن مستقیم : 07652282908

رئوس خدماتی که در این واحد انجام می شود:

راه اندازی و به روز رسانی سایت بیمارستان

 راه اندازی، کنترل و نظارت بر شبکه LAN

کنترل و نگهداری از تجهیزات شبکه

پیگیری و رفع مشکلات مربوط با نرم افزار HIS

رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر های بیمارستان

ارسال پرونده های بیماران به سایت سلامت (سپاس)

پشتیبانی ثبت سکته های قلبی در ccu

پشتیبانی اتوماسیون اداری

پشتیبانی سرور رایان نظم (مالی)

پشتیبانی سرور تعهدی (مالی)